Güləddin Həmzəyev Əmri oğlu

Güləddin Həmzəyev Əmri oğlu

Təbiət fənləri və onun tədrisi metodikası kafedrası

Güləddin Həmzəyev Əmri oğlu                                         

Geologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Təbiət fənləri və onun tədrisi metodikası kafedrasının müdiri

 Əlaqə nömrəsi: (070) 625 03 83

 Qısa bioqrafik məlumat.

 • 1953-cü ildə Quba rayonunun Gədik kəndində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur.
 • Ailəlidir, 5 övladı, 7 nəvəsi 4 övladı orta məktəbdə çalışır.
 • 1970–ci ildə Dəvəçi rayonunun Gəndob kənd orta məktəbini bitirmişdir.
 • Hazırda Quba rayonunun İdirsi-qışlaq kəndində yaşayır.

Təhsili, Elmi dərəcəsi və Elmi adları.

 • 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət (indiki Bakı Dövlət) Universitetinin geoloji-coğrafiya fakültəsini bitirib.
 • 1977-1980-ci illərdə AMEA Geologiya İnstitutunda biogeokimya ixtisası üzrə əyani aspirant,
 • 1990-1994-cü illərdə isə Fəlsəfə və Hüquq institutunda idrak nəzəriyyəsi ixtisası üzrə dissertant olmuşdur.
 • 2009-cu ildə “Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif olunmuşdur.
 • 1983-cü ildə geologiya-minerologiya, 1995-ci ildə isə fəlsəfə elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır.
 • Dəfələrlə keçmiş Sovetlər İttifaqı və Beynəlxalq miqyaslı elmi konfransların iştirakçısı olmuş və elmi məruzələrlə çıxış etmişdir.
 • 48 elmi məqalə və tezisin, 3  metodik vəsaitin və 1 dərs vəsaitinin müəllifidır.

Əmək fəaliyyəti.

 • 1975-1977-ci illərdə AMEA Geologiya İnstitutunda (indiki Milli Elmlər Akademiyası) mühəndis işləmişdir.
 • 1980-1996-ci illərdə AMEA –nın Geologiya İnstitutunda kiçik elmi işçi, elmi işçi, böyük elmi işçi, aparıcı elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır.
 • 1996-2000-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinın Quba filialında müəllim, baş müəllim vəzifələrində,
 • 2000-ci ildən 2013- cü ilin sentyabr ayına kimi isə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Quba filialında baş müəllim, dosent əvəzi , ictimai əsaslarla kafedra müdiri vəzifələrində çalışmışdır.
 • 2013-cü ilin sentyabr ayından indiyə kimi həmin filialda “Təbiət fənləri və onun tədrisi metodikası” kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyir.

Tədris etdiyi fənlər:

 • Geodeziya topoqrafiyanın əsasları və kartoqrafiya
 • Geologiya
 • Geomorfologiya

Tədqiqat sahəsi:

 • paleocoğrafiya

Dərc olunmuş elmi və tədris-metodik işlərinin siyahısı

 •  

  Elmi işin adı Nəşriyyatın adı Çap listinin miqdarı Qeyd
  1. 2. 3.

   

  4.  
  1 Микроструктура раковин позднемеловых Ринхонеллид Малого Кавказа Вопросы палеопиогеохимии-1981 0,24  
  2 Изотопные температуры раннемеловых Бассейнов Восточного Азербайджана Геохимия №9,1982 0,4  
  3 Особенности распределения микроэлементов в раковинах некоторых  позднемеловых и палеогеновых брахинопод Малого Кавказа. Мат.Научн.Конф.Посв. к 40-летию Ин-та Геол.Ан.АЗССР-1982 0,2  
  4 Новые данные присутствии датского яруса в междуречье Хачинчай и Тертерчай (Малого Кавказа) ДАН  АЗССР-№ 1 1983 0,12  
  5 Концентрация микроэлементов брахиноподами Маастрихтских бассейнов Малого Кавказа. Мат.Конф.Молод.геол Аз-на Баку-1982 0,13  
  6 Геохимические аспекты диагенеза панцирей морских сжей кампан – маастрихтских бассейнов Малого Кавказа. ДАН  АЗССР-№1983 5səh  
  7 Изученность позднемеловых брахинопод  Азербайджана Палеон.исслед.на.Украине.Мат.укр.палеон.о-ва Киев-1983 5səh  
  8 Вещественный состав и микроструктура Раковин позднемеловых брахиопод Малого Кавказа (Азербайджанская часть) и их значение для палеогеографии и систематики Автореферат Баку-1983 1,0  
  9 О зависимости содержания микроэлементов в раковинах сантор-палеогеновых  брахинопод  Малого Кавказа от их микроструктурах особенностей Вопросы палеобиогеохимии Баку- 1983 4 səh  
  10 Температурный режим раннемеловых Кавказа. Мат-кы V свезда географ.об.-ва Аз.ССР, Баку- 1985

   

  0.05  
  11 Особенности почв и растениц севера-восточной части Малого Кавказа как поисковой признак скопления полезных ископаемых. Тезисы докладов XXXI ВПО Ленинград,1985 1 səh  
  12 К стратиграфии маастрихтского яруса Мардакерского прогиба (М.Кавказ)

   

  Мат V межведом стратик.конф. Баку- 1986 0,1  
  13 Характер распределения огранического углерода в раковинах брахиопод Малого Кавказа Вопросы палеобиогеохимии Баку- 1986 6 səh  
  14 О связи содержания магния со структурой раковин морских позвоночных. ДАН  АЗССР 4səh  
  15 Об экологии сантон-кампансих брахиопод восточной части Малого Кавказа. ДАН  АЗССР-№4 1987 5 səh  
  16 К экологии маастрихтских брахиопод Сомхито-Агдамской зоны Малого Кавказа. ДАН  АЗССР-№4 1988 4 səh  
  17 Системно-структурный подход к биогенному литогенезу. Тез.докл.V синп.ГДР СССР по теме «Глобальные вопросы» геол.наука в прошлом настоящими Берлин 1990 1,5 səh  
  18 Системность и истории в биогенном литогенезе. «Глобальные вопросы» геол.наука в прошлом настоящими Берлин 1990 2 səh  
  19 Единство и «борьба» принципов унифоризма и актуализма приментельно к  биогенному литогенезу. Изв.АН. АЗССР-№1 1990 0,45 səh  
  20 Взаимосвязь активных и пассивных форм отражения изменяющихся палеэкосистем.

   

  Тез.докл.XXXVII Сессия ВПО Ленинград,1991 2 səh  
  21 О взаимоотношении внутренних и внешних факторов и развитие экосистем

   

  Тез.докл.XXXVII Сессия ВПО Ленинград,1991 2 səh  
  22 Законы диалектики и геологический прогноз

   

  Тез.докл.конф.по истории наук о земле Баку- 1991 1,5 səh  
  23 К истории биогеохимических исследований в Азербайджане Тез.докл.конф.по истории наук о земле Баку- 1991 1,5 səh  
  24 On relationship of methods of dissection of Akchagye  deposits of the Eastern Part of Azerbaijan 1-st International Syposion on quaternary 19-21 sept/1994 University of Tehran 1994 6 səh  
  25 Логика-гносеологический анализ меторов Палеонтологических исследований

   

  Автореферат. Баку- 1995 1,0 səh  
  26 On Question of orqanism and environment relation 2-nd inter Sim.On.the petroleum geologu and petroleum potential of Black sea Istanbul. 1996 4 səh  
  27 Mikrostructural and bioqeochemical pesuliarities of Brachiopods of the Cr.Pal.les.Caucasus. 2-nd inter Sim.On.the petroleum geologu and petroleum potential of Black sea Istanbul. 1996 5 səh  
  28 Об экологических условиях раннеакчагыльского  бассейна среднекуринской впадины APC 3 saylı toplusu Bakı,1999 8 səh  
  29 Az.Ağcaqıl hövzəsinin qaz rejimi haqqında

   

  APC 4 saylı toplusu Bakı,1999 8 səh  
  30 Müasir təhsilin keyfiyyətinə təsir edən bəzi amillər haqqında Tərəqqi.Quba rayon təhsil şöbəsinin orqanı.Aprel 2004    
  31 Təhsilin keyfiyyətinə təsir edən daxili amillər Tərəqqi.Quba rayon təhsil şöbəsinin orqanı.Sentyabr 2004    
  32 Təbii fəlakətlər.Metodik vəsait

   

  Bakı 2007

   

   

  67  
  33 Təbiət elmləri tədrisinin tərbiyə funksiyası.Metodik vəsait. Bakı 2009 82 səh  
  34 Quba rayonunun coğrafiyası.Dərs vəsaiti. Bakı 2010.AMEA fəlsəfə sosialogiya hüquq İnstitutu

   

  157 səh  
  35 Ekoloji və sosial sistemlərin inkişafında xarici və daxili amillərin rolu haqqında Elmi əsərlər Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal № 2(16) Bakı 2011 səh 229-234  
  36 Ekoloji tərbiyənin səmərəliliyinin artırılması yolları.

   

  AMİ.Xəbərlər elmi-metodiki jurnal № 1 2011.Bakı 2011 Səh 11-16 V.N.İsmayılov
  37 Qloballaşma və ekoloji tərbiyə Qloballşma şəraitində davamlı inkişafın aktual problemləri Beynəlxalq Konfransının materialları Bakı,Azərbaycan Universiteti,4-5 may 2011 Səh

  203-205

  Ş.Baxışov
  38 Müəllim hazırlığının etik,estetik və ekoloji tərbiyə problemlərinə dair Müəllim hazırlığının müasir problemləri.Beynəlxalq Elmi konfransının materialları.28-29 oktyabr 19.11.AMİ Bakı.2012

   

  Səh

  170-174

   
  39 Samur-Dəvəçi ovalığı və qusar maili düzənliyinin aqroirriqasiya landşaftlarının şəraitinin yaxşılaşdırılması yolları. Qloballşma və coğrafiya.Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları Bakı 2012

   

   

  Səh 249-253  
  40 Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda turizmin inkişafı və qloballaşma Qloballşma və coğrafiya.Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları BDU Bakı 2012 səh 614-619  
  41 Biosferin öyrənilməsi və tədrisi prosesində aktualistik və interaktiv metodların vəhdəti haqqında AMİ Xəbərlər elmi-metodik jurnal №2 2012 səh 120-125  
  42 Erməni təcavümüzün Qarabağ ekosisteminə təsiri haqqında Soyqırımı və Terror Erməni ideologiyasının əsas amilləri kimi

  Beynəlxalq Konfransın materialları

  Bakı 2013

  Səh

  74-77

   
  43 Müasir fəlsəfənin aktual problemləri

   

  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Sosiologiya və Hüquq İnstitutu Fəlsəfə Probıemləri Şöbəsi. Bakı “Təknur “ 2013 Səh 330-348  
  44 Orta məktəblərdə təhsilin keyfiyyətinə təsir edən amillər haqqında “Müəllim hazırlığının problemləri: texnologiya,təhsil və inkişaf” III beynəlxalq Elmi konfransın materialları.Bakı 22-24 may 2014 Səh 109  
           
           
  45 Мотивация, цель и мышление личности Инновационные научные исследования ,теория, методология, практика. Сборник статей победителей V Международной  научно  практической конфереции состоявщейся 5 января 2017г в.г.Пенза 2017 Səh 321-326  
  46 Paleocoğrafi tədqiqatlarda  aktualizm,uniformizim və tarixilik metodlarının əhəmiyyəti haqqında

   

  Prof.M.R.Müseyibovun anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları Bakı 2017

   

   

  Səh 114-122  
  47 Cənub-Şərqi Qafqazda,sürüşmələrin morfoloji elementləri Prof.M.R.Müseyibovun anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları

  Bakı 2017

   

   

   

   

   

   Səh 35-44  
  48 İstedadlı şagirdlərlə işin təşkili İstedadlı uşaqlarla işin təşkilində elmi tövsiyyələr.İnnovativ texnologiyaların tətbiqi və beynəlxalq təcrübəyə istinad edilməsi mövzusunda keçirilmiş elmi konfransın materialları Xalıdoğlu nəşriyyatı 2017